ลงแขก ดำนา แลรถไฟ ณ บางแก้ว

สมาชิก ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พัทลุง จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย ลงแขกดำนา แลรถไฟ ณ บางแก้ว

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว กล่าวว่า เมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนาแลรถไฟ ณ บางแก้ว ที่บริเวณแปลงนาริมถนนรถไฟ บ้านหนองน้ำขาว ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เปิดกิจกรรม

นางสุจิตรา ฯ กล่าวว่า สำหรับเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง มีนางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว เป็นประธานเครือข่าย โดยโครงการสานสัมพันธ์ กิจกรรม ดำนาแลรถไฟ ณ บางแก้ว เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาชิกเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง, เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่สมาชิก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการทำงานภาคการเกษตร การรักษาวิถี วัฒนธรรมการดำนาแบบดั้งเดิม ที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และร่วมกันอนุรักษ์ ต่อยอดให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อให้สมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรซึ่งกันและกัน

สำหรบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการเกษตร คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”

ประกอบกับยุทธศาสตร์ประเทศที่กำหนดไว้ว่า“ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรม” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าวไปกำหนดแผนการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2561) โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตและการตลาด พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ

นิติกร คงแก้วหนู

แชร์เรื่องนี้
  • 6
    Shares