ซื้อไหม เมล็ดกัญชง เริ่มขาย 26 เมษยน – 5 พฤษภาคม

แชร์เรื่องนี้

หลังจากที่มีการปลดล็อก กัญชง หลายคนสนใจอยากปลูกพืชเสรษฐกิจ ใหม่ รีบเลย สวพส. เปิดจำหน่ายเมล็ด 26 เม.ย.-5 พ.ค.นี้ ราคา 250-700 บาท ใครสนใจ อย่าพลาด

เพิ่มเพื่อน
แอดไลน์ พัทลุง อินโฟ ติดตามข่าว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ “กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563” และ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  หรือ สวพ.  เปิดเผยว่า ได้มีการพัฒนาพันธุ์กัญชงจำนวน 4 พันธุ์ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 สำหรับการปลูกเพื่อผลิตเส้นใย โดยทุกพันธุ์ ที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) 0.2% ซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% และมีปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ (CBD) 0.8-1.2% และได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2554 และพันธุ์ดังกล่าวจัดเป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559

เมล็ดกัญชงที่จะจำหน่าย 2 พันธุ์ คือ RPF1 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร และพันธุ์ RPF3 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 

1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) จำนวน 3,000 กิโลกรัม

  • โดยจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ราคา 300 บาท/กก. ไม่เกิน 20 กก./ราย
  • หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 400 บาท/กก. ไม่เกิน 30 กก./ราย
  • สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 520 บาท/กก. ไม่เกิน 20 กก./ราย

2. เมล็ดบริโภค (Grain) จำนวน 2,600 กิโลกรัม

  • โดยจำหน่ายสำหรับหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) ราคา 250 บาท/กก. ไม่เกิน 50 กก./ราย
  • สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 750 บาท/กก. ไม่เกิน 20 กก./ราย

สามารถแจ้งความประสงค์ขอซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  หรือ คลิกใบคำสั่งซื้อกัญชง  หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  หรือ Facebook Fanpage : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI (ที่มา ฐานเศรษฐกิจ)

พัทลุง อินโฟ


แชร์เรื่องนี้