can your dick get smaller does swimming increase penis size streching penis low libido in mid thirties jelqing scientific study penis with no head muscle men big cock where to try male enhancement pill raise testosterone level how much viagra can i take safely genuine male enhancement pills does high cholesterol increase sex drive on demand male enhancement pill 1 cap levitra copay card penis exstender pills to help with ed viagra penuma results powerful erection natural pills that will really help ur penis grow vigrx plus in pakistan el viagra es de venta libre en argentina pastile viagra in farmacii achat de viagra en france erection pills without side effects can u enlarge your penis cvs penis enlargement testosterone balance supplements

เล่น เลอะ รู้ : เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่ – พัทลุง อินโฟ

เล่น เลอะ รู้ : เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประสบการณ์ เรียนรู้วิถีบรรพชนบน ท้องทุ่ง ผ่านเสียงหัวเราะและแก้มเปื้อนยิ้มของเด็กๆ

เพิ่มเพื่อน
แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ

ตลอดหลายปีที่ระบบการศึกษา หันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะปัญญาจากการปฏิบัติจริง สร้างความรู้จากการลงมือทำ เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง ที่พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เช่นนี้ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยความสามารถของผู้จัดประสบการณ์ การจัดสถานการณ์หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ สงสัย ใคร่รู้ เกิดคำถามที่นำไปสู่คำตอบ ดังนั้นการออกแบบสถานการณ์ที่สามารถเรียกร้องความสนใจจึงต้องคำนึงถึงช่วงวัยเป็นสำคัญ  

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประสบการณ์เรียนรู้วิถีบรรพชนบนท้องทุ่งให้กับนักเรียนกว่าสามร้อยคน ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมจากโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดควนเผยอ  โรงเรียนวัดไทรพอน และโรงเรียนวัดหัวควน จังหวัดพัทลุง …

ภาพนักเรียนที่กระตือรือร้นและสนุกสนานไปกับทุกกิจกรรมอย่างไม่รู้เบื่อตลอดทั้งวัน ทั้งการสนทนาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวนาจากครูชุมชน  การคิดหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ และลงมือดำนาด้วยตนเอง ปิดท้ายด้วยการเล่นเลอะในเทือกนา สนุกเฮฮาตามประสาเด็ก ทำให้ในวันนั้นแปลงนาที่บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นโลกใบเล็กที่ฉาบไปด้วยความสุขที่ไม่ซับซ้อนตามวัย  

วิถีชีวิตชาวนาบ้านกล้วยเภา หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดพัทลุง ได้รับการสนับสนุนเติมเต็มจากสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับ ท้องทุ่ง สู่ ห้องปฏิบัติการชุมชน พัฒนาศักยภาพ “ครูชาวนา” ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ผสานศาสตร์บรรพชนกับองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อสร้างผืนนาอินทรีย์ต้นแบบ อนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ย้อนคืนวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน การละเล่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชาวนา ต้อนรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจให้แวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันศึกษาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นในสังคมเมือง

สำนักงานประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เห็นประโยชน์จากการกระบวนการจัดการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการชุมชนของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

“เนื่องจากสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ ค่านิยม การบริโภค-อุปโภค มีการดำรงชีวิตที่ห่างไกลออกจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบรรพชนมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน  ได้ซึมซับวิธีคิด จากการพูดคุยถอดความรู้จากคน รุ่นปู่ย่าตายาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดประสบการณ์ตรงที่ฝังจำในจิตใจไม่รู้ลืม และเมื่อเขาเติบโตขึ้น จะได้นำมาบูรณาการต่อยอดกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมในอนาคต”  นายศิริศักดิ์  วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กล่าว

ภาพ / ข่าว Icofis Tsu

แชร์เรื่องนี้
  • 18
    Shares